మీ పిల్లలు మాట్లాడేటప్పుడు మొహం చూసి మాట్లడుతున్నారా, లేదా తలతిప్పి మాట్లాడుతున్నారా, లేదా తల కిందకిదించి మాట్లాడుతున్నారా?

Scan the code