మీ పిల్లలకి అన్నం నమలడం అలవాటు చేయడం ఇబ్బంది అవుతుందా? 9. మీ పిల్లలు అతిగా కోపం ప్రదర్శిస్తున్నారా?

Scan the code