మీ పాప లేదా బాబు ఇన్నాళ్లుగా మాట్లడిన పదాలను పలకడం ఆపేస్తున్నారా?

Scan the code