పాప లేదా బాబు మిగతా పిల్లలతో కలిసి సహజంగా ఆడుకుంటున్నారా, లేదా ఒంటరిగా ఆడుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నారా?

Scan the code